Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Wielki i Podklasztor


Nr sprawy GK 7044-05/09

 

  

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Wielki  i Podklasztor ”           

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

 

Sławomir Umiński,  – Inspektor, e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2

fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:00 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 

 www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi

 

4) Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane – branża elektryczna

 

5) Tryb postępowania;

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań                 o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

 

Załączniki – przedmiar robót

…………………………………………………………………

 

 

 

7) Kryteria oceny ofert;

 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

       

Kryterium cena = waga 100%

              

 

8) Miejsce i termin składania ofert;

 

Ofertę można składać lub przesłać faksem  do dnia 10 listopad 2009r. do godziny 08:30 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36.

 

Krasnobród, dn. 03.11.2009r

Pliki do pobrania


Goganet