Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odnowa centrum wsi Majdan Wielki w Gminie Krasnobród

                                                        Krasnobród 2009-11-02
 
IN  341-08 / 09 
                                                              
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl
 

2) Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odnowa centrum wsi Majdan Wielki w Gminie Krasnobród poprzez realizację zadań inwestycyjnych:
1) REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM
2) URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI
3) BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w miejscowości MAJDAN WIELKI w km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00).
4) BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Gmina Krasnobród (słupy 1-4, 11-15, 16-20). 5) WYKONANIE I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ.
 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9, 45.31.43.10-7


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


 W ramach zamówienia: ODNOWA CENTRUM WSI MAJDAN WIELKI W GMINIE KRASNOBRÓD realizowane będą zadania inwestycyjne: 1) REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,3m2 - zakres robót: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - roboty rozbiórkowe: pieców 1,540m3, podłóg 77,330m2, ościeżnic -9,930m2, nadproży - 0,298m3, murów z bloczków-2,012m3. ROBOTY MUROWE- Murowanie ścianek działowych-65,613m2 zamurowanie otworów-2,329m3, montaż nadproży zespolonych - 8,000 szt. Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - 228,480kg. TYNKI GLAZURA MALOWANIE - Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych -53,030m2, wykonanie okładzin z płyt gipsowo kartonowych -313,49m2 , ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi -44,000m2, wykonanie sufitu na ruszcie drewnianym obłożonego płytami gipsowo-kartonowymi - 90,060m2. Klejenie płytek o wym. 20X20cm -53,030m2, malowanie farbami emulsyjnymi - 403,550m2. PODŁOŻA I POSADZKI Podkłady z materiałów sypkich -18,934m3, podkłady betonowe na podłożu gruntowym - 14,200m3, izolacja posadzki z płyt styropianowych - 94,668m2. Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatką- 5,680m3. Wykonanie izolacji z folii polietylenowej - 94,668m2. Wykonanie posadzki z płytek 15X20cm - 73,770m2, klejenie cokolika -55,720m. Wylanie posadzki samopoziomującej i ułożenie wykładziny PCV - 22,991m2.Klejenie listew przypodłogowych -27,160m. STOLARKA BUDOWLANA Montaż ościeżnic stalowych - 8,000szt. Montaż stolarki okiennej PCV 9,272m2, montaż naświetla N1 -1,531m2, montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednoskrzydłowych szklonych -8,61 m2 i pełnych- 4,920m2. Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych - 1,890m2 KOMINY WENTYLACYJNE Montaż przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej fi 100mm - 12,00m. Wykonanie obudowy kominów wentylacyjnych z płyty OSB- 8,400 m2. Wykonanie konstrukcji kominów wentylacyjnych - 0,047t. ELEWACJA Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - 82,190m2. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego- 82,190m2 i wyprawy elewacyjnej z tynku żywiczno-mineralnego -7,700m2 ROBOTY BLACHARSKIE Rozebranie rynien - 21,00m. Montaż wiatrownicy -0,205m3.Montaż rur spustowych stalowych fi 100mm -9,00m, Montaż rynien dachowych - 21,00m. Wykonanie obróbek blacharskich - 19,350m2 i montaż podsufitki z blachy- 10,500m2. ROBOTY ZEWNĘTRZNE Budowa opaski z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 11,500m2. Montaż obrzeży betonowych 30X8cm - 23,00m. ROBOTY MALARSKIE SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH Malowanie sali zajęć ruchowych farbą emulsyjną 118,300m2 i farbami olejnymi - 107,100m2. ZBIORNIK NA ŚCIEKI Wykonanie metodą monolityczną betonowego zbiornika ścieków sanitarnych o poj. 9,7m3.Wykonanie studni rewizyjnej o śr. 600mm z kręgów betonowych-1 kpl. - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ - zakres robót: Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku świetlicy poprzez montaż złącza licznikowego ZL-1 w szafce z tworzywa termoutwardzalnego na ścianie budynku, montaż tablic bezpiecznikowych, szafki teleinformatycznej o pojemności 9U, wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetleniowej , instalacji grzewczej. , instalacji komputerowej na 5 stanowisk. Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych - 21,00 kpl oświetleniowych żarowych -1,00 kpl, gniazd 230V -11szt, grzejników elektrycznych - 2 szt. W łazienkach i WC osprzęt i oprawy hermetyczne. Wewnętrzna instalacja wykonana jako podtynkowa przewodami o podwójnej izolacji na napięcie 750V. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone w rurkach instalacyjnych. Przewody do stanowisk komputerowych układane w listwach z tworzywa sztucznego z podwójną przegrodą. Instalacja z przewodów Przewody UPT kat.6, gniazda 230V typu DATA z kluczem, gniazda komputerowe i telefoniczne kat.6. - WYKONANIE INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W ŚWIETLICY - zakres robót: Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnętrznej grawitacyjnej z rur PCV kielichowych dz 50- dz 160 mm: rury kanalizacji wewnętrznej P50/1,8mm, rury kanalizacji wewnętrznej P 110/2,2mm, rury kanalizacji wewnętrznej P 160/4,0mm. Montaż przyborów sanitarnych: wpustów podłogowych dn 100 szt.3, umywalek -szt.3, ustępów typu kompakt kpl 2, pisuaru -1 kpl. Wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych od 15 - 25mm. Instalacja wodna zaopatrzona w ogrzewacz wody o pojemności 80 litrów, termę przepływową, hydrant p-poż. fi 25mm ze skrzynka z osprzętem, baterie umywalkowe i zawory wypływowe. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV dz 160 - 30m oraz studni rewizyjnej na przyłączu dn 1000 - 1 szt. 2) URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Montaż urządzeń wg zestawienia: Huśtawka 2 osobowa stalowa o wysokości 2,4m-1 szt. Huśtawka wagowa stalowa 2 osobowa -1 szt. Karuzela krzyżowa 4 ramienna-1 szt. Zjeżdżalnia stalowa o wysokości h=0,98m-1 szt. Piaskownica z prefabrykatów betonowych-1 szt. Bujak na sprężynie: motor-1 szt. Bujak na sprężynie: samochód-1 szt. Ławka parkowa z oparciem-2 szt. Kosz na śmieci-2 szt. Ustawienie betonowych combiflorów-8 szt. Ogrodzenie palcu zabaw - panele -23szt,słupki -23 szt. Furtka wejściowa wraz ze słupkami- 1 szt. 3) BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w m. MAJDAN WIELKI km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00). Zadanie będzie realizowane poprzez budowę chodnika lewostronnego w km 0+177,00 - 0+500,00 przy krawędzi jezdni o szerokości 1,50m oraz prawostronnego w km 0+304,00 - 0+435,00 lokalnie przy krawędzi jezdni o szerokości 1,50m. Zakres robót: Rozebranie nawierzchni chodnika - 26,300m2, rozebranie obrzeży o wymiarach 6X20cm - 13,000m2, rozebranie krawędzi nawierzchni przez ciecie piłą nawierzchni bitumicznych -454m. Budowa krawężnika ulicznego na ławie bet.- 457m, ustawienie obrzeży chodnikowych 20X6cm -513,300m oraz obrzeży 30X8cm -123,200m. Ułożenie kostki brukowej gr. 6cm szarej - 286,800m2, kostki kolorowej 286,750m2, ścieków pochodnikowych - 15m Montaż studni połączeniowo-rewizyjnej z kręgów betonowych fi 1500mm - 1 szt. i studzienki ściekowej fi 500mm - 1 szt. Budowa rowu krytego z kręgów fi 600mm - 23,6m, Wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie betonowej- 138,750m2. Oznakowanie przejścia dla pieszych (poziome i pionowe). Poszerzenie przepustu fi 600mm o 1,00m wraz ze ścianką czołową. 4) BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI (słupy 1-4, 11-15, 16-20). Montaż linii kablowej nn typu YAKY 4X35 L=504m. Budowa zasilenia od stacji trafo do skrzynki sterującej SO-2c YAKY 4X50 L=10mb. Montaż szafki sterującej oświetleniem typ SO-2c Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe typ F-100/200 szt.14 oraz słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości H=6m szt.14, opraw oświetleniowych z redukcją mocy 150/100W. szt. 14. Montaż uziemienia szafki SO-2c i słupów końcowych. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi stosować rury ochronne , przejście pod jezdnią w rurze wzmocnionej. Podejście zasilania do stacji trafo należy wykonać w rurze odpornej na ultrafiolet. Uziemienie słupów końcowych i szafki SO-2c - uziom taśmowo-szpilkowy. 5) WYKONANIE I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ. Altana ogrodowa - 1 szt. o kształcie sześciokątnym o średnicy 5,00m wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Malowana drewnochronem i kryta gontem bitumicznym. Trzy boki zabudowane ścianami częściowo pełnymi i częściowo ażurowymi (kratka). Posadzka altany z płytek betonowych. Konstrukcja posadowiona na fundamentach punktowych.
           Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;


Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.


6) Termin wykonania zamówienia;


Zakończenie: 31.10.2010.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy którzy:1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia)..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 2) Wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykonał w okresie ostatnich opięciu lat przynajmniej: - jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub wyremontowaniem obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 350,0m3. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 150 000zł brutto. - jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub wyremontowaniem chodnika z kostki brukowej na powierzchni nie mniejszej niż 700 m2. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 120 000zł brutto. - jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 500m. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 70 000zł brutto. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót mogą być np. referencje, listy rekomendacyjne lub protokoły odbioru robót. Dokumenty referencyjne mają zostać wystawione przez podmioty, dla których je wykonano. Dokumenty te muszą wskazywać w swojej treści: - przedmiot, - wartość - termin realizacji potwierdzanej roboty budowlanej. 3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: 1) Koparką podsiębierną min. 1 szt. 2) Samochodem ciężarowym - min. 1 szt., 3) Płytą wibracyjną - min 1 szt., 4) Betoniarką - 1 szt. 5) Rusztowaniami warszawskimi - 1 kpl. Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. 4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. (Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dysponował przynajmniej: - czterema pracownikami budowlanymi, - czterema robotnikami drogowymi, - dwoma operatorami sprzętu budowlanego, - dwoma monterami urządzeń elektrycznych, Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganymi przez Zamawiającego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 5) Dokument stwierdzający, że ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane uprawniające, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: 1) Konstrukcyjno-budowlanej; 2) Drogowej. Wykonawca spełni również warunek udziału w postępowaniu jeśli osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia będą posiadać uprawnienia specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wystawione na podstawie przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1994r. i wydane przed 16 października 2003r. 3) Instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i sieci elektrycznych. Wykonawca załącza również kserokopie aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem wystawione dla osób wymienionych w punkcie 5, które będą pełniły funkcje techniczne przy realizacji zamówienia.

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 6) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000zł. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Okres ubezpieczenia w polisie powinien obejmować co najmniej czas obejmujący datę składania ofert. W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest ponadto do przedłożenia w oryginale: 7) Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


8) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.


10) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać do dnia 30.11.2009 do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.


11) Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.


12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


Nie dotyczy


14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


Nie dotyczy


15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;


Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 194691-2009  w dniu 02.11.2009r.

17) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej


Projekt ODNOWA CENTRUM WSI MAJDAN WIELKI W GMINIE KRASNOBRÓD finansowany jest w ramach działania 313,322,323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
                                                                     

                                                    Burmistrz Krasnobrodu
                                                                          mgr Janusz OŚ
        

                 

Pliki do pobrania


Goganet