Zakup wagi samochodowej najazdowej o nośności co najmniej 20 ton

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
         W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - o wartości poniżej 14 000 euro

Zapytanie o cenę

    W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na:

Zakupie wagi samochodowej najazdowej o nośności co najmniej 20 ton na gminne składowisko odpadów w m. Grabnik. Pomost najazdowy musi mieć co najmniej 2,6 m szerokości i 7 m długości. Waga musi posiadać legalizację i działkę odczytową 10 kg. Zasilanie wagi musi być akumulatorowe (Brak zasilania z sieci). Wskazane byłoby aby cena nie zawierała kosztów prac polegających na wykonaniu podłoża pod wagę (należy załączyć rysunek techniczny  płyty fundamentowej). Na wagę należy udzielić 24 miesięcznej gwarancji. 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Wojciech Wyszyński -inspektor ds. ochrony środowiska  e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2
fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest opis przedmiotu zamówienia.

 www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi

4) Rodzaj zamówienia:
 
zakup

5) Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


1) zakup wagi samochodowej najazdowej minimum 20 ton z montażem, transportem pomostu na miejsce docelowe, legalizację. Waga powinna mieć możliwość wydruku wskazanej przez wagę masy pojazdu z ładunkiem.

7) Kryteria oceny ofert:
Pod uwagę brane będą tylko oferty z wagami na które udzielona będzie 2 letnia gwarancja oraz będą posiadały legalizację. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad :
          Cena 100% (waga)


8) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać lub przesłać drogą elektroniczna  do dnia 30.10.2009r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.Adres poczty e-mail - um@krasnobrod.pl

 

Pliki do pobrania


Goganet