PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

                                                                                       
                               Krasnobród  2009-10-13


GK 6214-04/09

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

 Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

2) Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej, rozbudowy zbiorników wodnych w Krasnobrodzie

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).

 

Kod CPV 71.20.00.00-0
 
1. Roboty budowlane na które zostanie opracowana dokumentacja projektowa wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa składać się musi z następujących opracowań:

1. Projektu budowlanego rozbudowy czterech istniejących zbiorników wodnych  o łącznej powierzchni lustra wody ok. 20 ha wraz z pomostem widokowym, pomostami przystani drobnego sprzętu pływającego, kładkami dla pieszych /zgodnie z koncepcją zagospodarowania turystycznego będąca w posiadaniu Zamawiającego  - 4 egz.
2. Projektów wykonawczych - 4 egz.

3. Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót - 2 egz.

4. Kosztorys ofertowego - 2 egz.

5. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz.

6. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.

7. Operatu wodno-prawnego wraz z wnioskiem o udzielenie decyzji pozwolenia wodno-prawnego - 3 egz.


8. Instrukcji gospodarowania wodą dla budowli  piętrzącej - jazu w km  287+040 rzeki Wieprz - 3 egz.

Dokumentacja budowlana ma być sporzadzona w formie cyfrowej (skanowana). Kosztorysy ofertowe w PDF-ie oraz w programie do kosztorysowania np. STRIX, ZUZIA, NORMA.

Koszty sporządzenia map do celów projektowych w wersji numerycznej na opracowanie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Zamawiającego. Koszt opracowania dokumentacji badań geotechnicznych w zakresie wymaganym do projektowania leży po stronie Wykonawcy. Koszt opracowania tej dokumentacji zawarty będzie w cenie ryczałtowej wynikającej z przedłożonej oferty.

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

          www.krasnobrod.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

 

6) Termin wykonania zamówienia.


Operat wodno prawny wraz z wnioskiem o udzielenie decyzji pozwolenia wodno prawnego i instrukcję gospodarowania wodą do dnia 30 grudnia 2009 roku.
 Pozostałe opracowania Wykonawca obowiązany jest wykonać do dnia 31 marca 2010 roku


 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1)  Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2)  Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3)  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4)  Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5)  Akceptuje warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście:
a) czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia,
b) czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż),
c) czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu,
d) czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,
e) czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona „za zgodność" przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione,
f) czy złożony dokument jest kompletny

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:


1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.


W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów.


2) Wykazu wykonanych dostaw projektów budowlanych branży wodno-melioracyjnej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Wykonawca spełni warunek jeśli udokumentuje wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej trzech dokumentacji projektowych związanych z przedmiotem zamówienia. Wartość łączna wszystkich trzech wykazanych prac projektowych brutto musi wynosić co najmniej: 100.000zł. 
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac projektowych mogą być: referencje wystawione przez poprzednich zamawiających, protokoły zdawczo odbiorcze podpisane przez poprzednich zamawiających itp.

3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; (wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania).


Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje: przynajmniej jednym komputerem z drukarką oraz skanerem i programami do: projektowania dróg (1 szt.) i  kosztorysowania robót budowlanych (1 szt.)
Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 5, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

4) Dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca spełni warunek gdy przedłoży uprawnienia budowlane osób biorących udział w pracach projektowych (projektant i sprawdzający) w specjalności: wodno-melioracyjnej wraz z zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla w/w osób potwierdzających ich przynależność do Izby.
Wszystkie wymagane przez Zamawiającego  dokumenty winny być  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

W przypadku dołączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia  dokumentów na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia w oryginale oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

5) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto Wykonawca obowiązany jest również przedłożyć w oryginale:

6) Ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT)

 


8) Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

 

10) Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 21-10-2009r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

 

11) Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.

 

12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie dotyczy

 

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

 

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie dotyczy

 

15)  Informacja o dacie opublikowania ogłoszenia  Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie niniejsze opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 13.10.2009. pod numerem 177035-2009.

 

                                                Burmistrz Krasnobrodu
                                                      mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet