Przetarg na dostawę projektów podziału nieruchomości

                                  Krasnobród 2009-10-13
 
IN  341-07 / 09


                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl


2) Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


„Dostawa map opracowanych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawierających projekty podziału nieruchomości pod budowę drogi gminnej nr 110 859L relacji Hutków - Grabnik - długość odcinka około 2km".  


 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).
Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.25.00.00-5


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. 


 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa map opracowanych w trybie przepisów ustawy „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych" zawierających projekty podziału nieruchomości pod budowę drogi gminnej nr 110 859L relacji Hutków - Grabnik - długość odcinka około 2km.
Wykonane mapy projektów podziału nieruchomości mają stanowić załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, który złoży Gmina Krasnobród  do Starosty Zamojskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.).  Opracowane mapy podziałowe mają umożliwić uzyskanie przez Gminę Krasnobród decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej nr 110 859L relacji Hutków - Grabnik - długość odcinka około 2km. 
Zgodnie z opracowanym projektem budowlano-wykonawczym planuje się, że podziałem objęte zostanie około 164 działki. Działki w większości położone są w terenach rolnych. Wydzielone działki zostaną zajęte na cele budowlane związane z realizacją inwestycji drogowej. Projekt budowlany określa zakres opracowania map stanowiących przedmiot zamówienia.

           Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;


Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.


6) Termin wykonania zamówienia;


          01 marca 2010r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:


1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu;


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia:

2) Dokument stwierdzający, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
(Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający posiadanie uprawnień geodezyjnych. Uprawnieniami geodezyjnymi musi dysponować wskazana przez Wykonawcę w ofercie osoba fizyczna, która uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia. Podstawą prawną upoważniającą Zamawiającego do wymagania uprawnienia jest ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 ze zm.).
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


8) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.


10) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać do dnia 2010-10-21 do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.


11) Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.


12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


Nie dotyczy


14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


Nie dotyczy


15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;


Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 177237-2009  w dniu 13.10.2009 r.
 

                                                          Burmistrz Krasnobrodu

                                                                  mgr Janusz OŚ

Pliki do pobrania


Goganet