Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Krasnobród

OŚ 7040-14/09

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl


2) Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Krasnobród w sezonie zimowym 2009/2010.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227 poz. 1505, oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91 poz. 742).


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. 


Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Krasnobród na okres zimy 2009/2010 w rejonie I oraz w rejonie II.

Zamawiający ustala dwa rejony działania. Każdy z rejonów będzie stanowił oddzielnie zadanie na które należy składać oddzielne oferty.

1.Rejon I – prowadzenie robót przy użyciu n/w sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości 16 850 mb:

                        a) ciągnik ciężki z pługiem oraz piaskarka szt. 1

                                         b) ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości

zabezpieczenia przez Wykonawcę materiałów uszorstniających i obniżających temperaturę zamarzania:

                                         - piasek

                                         - chlorek sodu

                                         - mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %)

W przybliżeniu będzie to około 150 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających     (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %))

2. Rejon II – prowadzenie robót przy użyciu n/w sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości 16 800 mb:

                                               a) ciągnik ciężki z pługiem oraz piaskarka szt. 1

                                         b) ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości

zabezpieczenia przez Wykonawcę materiałów uszorstniających i obniżających temperaturę zamarzania:

                                         - piasek

                                         - chlorek sodu

                                         - mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %)

W przybliżeniu będzie to około 160 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %))

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.


6) Termin wykonania zamówienia;


25.10.2009r. - 15.04.2010r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptuje warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.

    W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   2)  Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dysponował przynajmniej:

Dla rejonu 1- minimum dwoma operatorami do ciągników,

Dla rejonu 2- minimum dwoma operatorami do ciągników,

Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 3, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia:

 Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł.            Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Okres ubezpieczenia w polisie powinien obejmować co najmniej czas obejmujący datę składania ofert.

W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca obowiązany jest ponadto do przedłożenia w oryginale:

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca;

Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganymi przez Zamawiającego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował.

8) Informacja na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

10) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty można składać do dnia 2009-10-15 do godziny 09:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

11) Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.

12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Nie dotyczy

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Nie dotyczy

15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. Zamówieniem uzupełniającym może zostać zwiększona liczba godzin pracy sprzętu i usuwaniu skutków oblodzenia w przypadku wyjątkowo długiej zimy.

16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr  160913-2009 w dniu 21.09.2009r.
                                                         

                                                  BURMISTRZ KRASNOBRODU
                                                                                mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet