PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

                                                     Krasnobród 2009-08-07 

OS 4333 - 01 / 09   

 

          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl


2) Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dowożenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Krasnobród w latach szkolnych 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z 2008r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227 poz. 1505, oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91 poz. 742).


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. 


 Dowozem do szkół na terenie Gminy Krasnobród objętych będzie w każdym roku szkolnym około  488 uczniów.
Dowóz uczniów odbywać się ma autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanych. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca - konduktor, zaś opiekuna nad przewożoną młodzieżą zapewni Gmina Krasnobród . Młodzież szkolna dowieziona ma być do właściwych szkół najpóźniej na godzinę 7:50. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają zostać odwiezieni w godzinach 13:00 - 16:00 dwoma autobusami. Szczegóły dotyczące poszczególnych tras dowozów zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
            Nie  dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.


6) Termin wykonania zamówienia;


01.09.2009r. - 22.06.2012r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptuje warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:


1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu;


2) Koncesje , zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
(Wykonawca ma obowiązek załączyć licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie przewozu autobusem). 
 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia:


3) Wykazu wykonanych usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
( Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, zrealizował minimum jedną  usługę obejmującą wykonanie przewozów szkolnych młodzieży do szkół. Wartość wykonanej usługi  w każdym roku nie może być niższa niż 200.000,00zł brutto). Należy załączyć listy referencyjne.


4) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca;


(Wykonawca musi dysponować trzema autobusami z których każdy posiada minimum  38  miejsc siedzących).
Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia którymi będzie dysponował.


5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
(Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dysponował przynajmniej trzema kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami).
Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganymi przez Zamawiającego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia:


6) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
(Wykonawca załącza polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna wykazana w polisie ubezpieczeniowej lub innym dokumencie nie może być mniejsza niż 1.000.000,00zł).   
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale.

8) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

10) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty można składać do dnia 2009-08-17 do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.


11) Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.


12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy


13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Nie dotyczy

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Nie dotyczy

15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. Zamówieniem uzupełniającym może zostać objęta usługa dowozu uczniów do szkół w przypadku zwiększenia liczby młodzieży objętej dowożeniem w danym roku lub likwidacji szkół filialnych na terenie gminy Krasnobród.

16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr  130183-2009 w dniu 07.08.2009r.
 
                                                         

                                                  BURMISTRZ KRASNOBRODU
                                                                                mgr Janusz OŚ
 

 

Pliki do pobrania


Goganet