OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

                                 Krasnobród dnia 2009-04-06           
IN 341-03 / 09
 
 

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
 www.krasnobrod.pl; um@krasnobrod.pl

 

2. Określenie trybu zamówienia;

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Kanalizacja deszczowa odwadniająca tereny bezodpływowe na osiedlu Podklasztor oraz ulice Al. N.M.P. i Tomaszowska w Krasnobrodzie.

prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

 


3. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

 


ZAKRES ROBÓT

Sieć kanalizacyjna o śr. 500mm (roboty ziemne, instalacyjne, odwadnianie wykopów).

1. Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm - piasek - 68,99m3
2. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm z tłucznia- 31,65m3
3. Podłoże pod kanały georusztem Tensar SS30 - 211m2
4. Wyłożenie dna wykopu i owiniecie obsypki rur geotkaniną separacyjną Lotrak 45/45- 928,4m2
5. Budowa sieci kanalizacji burzowej z PVC o śr. 500mm- 464m

Montaż studni na sieci (Sd1 - Sd13).

6. Montaż studni na sieci (Sd1 - Sd12) - 12szt
7. Montaż studni na sieci (Sd13) (Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typu NG 30/600) - 1szt

Sieć kanalizacyjna o śr. 400mm (roboty ziemne, instalacyjne).

8. Budowa sieci kanalizacji burzowej z PVC o śr. 400mm- 193m

Montaż studni na sieci (Sd14 - Sd19).

9. Montaż studni na sieci (Sd14 - Sd19) - 6szt

Budowa przykanalików do wpustów ściekowych i terenowych.

 10. Budowa przykanalików do wpustów PVC o śr. 315mm - 6m
 11. Budowa przykanalików do wpustów PVC o śr. 200mm - 129m

Montaż wpustów ściekowych i terenowych.

12. Montaż wpustow ściekowych i terenowych (studnie rewizyjne i studzienki ściekowe) - 10szt

Roboty odwadniające i nawierzchniowe.

13. Budowa korytek odwadniających - 33m
14. Budowa poręczy łańcuchowych- 40m
15. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych o średnicy fi 600mm i fi 800mm - 2szt.
16. Utwardzenie zjazdu gospodarczego kruszywem (tłuczeń z klińcem)  - 185m2
17. Umocnienie skarp rowu płytami chodnikowymi - 50m2
Roboty uzupełniające
18. Budowa wylotu do rzeki - 1szt
19. Umocnienie skarp  wylotu płytami chodnikowymi - 10m2
20. Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym - 6m2
21. Oczyszczenie i pogłębienie rowu odwadniającego - 150m


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

 

5.  Termin wykonania zamówienia;

 

36 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

6.  Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) Spełnia warunki wynikające z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych to jest:
-  Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
-  Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4) Spełnia poniższe minimalne wymagania:
a)  w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą budowę kanalizacji burzowej lub kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości odcinka nie mniejszej niż 650m (średnice rur powyżej fi 200mm) i o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.
b) Dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia:
- minimum pięcioma pracownikami budowlanymi (instalatorami) posiadającymi umiejętność budowy kanalizacji sanitarnych, 
- minimum trzema operatorami sprzętu budowlanego,
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane branży sanitarnej
c)    Dysponuje potencjałem technicznym w postaci następującego sprzętu i urządzeń: koparką podsiębierną min. 1 szt.  spycharko-koparką - min. 1 szt,  zestawem igłofiltrów z agregatem prądotwórczym - min. 1 kpl, dźwigiem na podwoziu samochodowym - 1 szt.,  szalunkami do wykonywania wykopów- 1 kpl, samochodem samowyładowczym- 1 szt. 
d) posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000zł. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji.
W przypadku dołączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia  dokumentów na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

 

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków w podanym niżej kryterium kwalifikacyjnym:
- Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie zawodowe wykazane ponad wymagane minimum, o którym mowa wyżej, polegające na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający punktował będzie roboty o wartości co najmniej 500 000zł brutto. 
          Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu tj, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmującej budowę kanalizacji burzowej lub kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości odcinka nie mniejszej niż 650m (średnice rur powyżej fi 200mm)  i o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto potwierdzoną  dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie umowy - otrzyma 1 punkt.
 Za każdą następną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia i potwierdzoną dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie umowy wykonawca otrzyma 1 punkt.
 Do składania ofert zamawiający zaprosi:
- pierwszych  wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub
- wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza niż 5.
 W przypadku gdy 2 lub więcej wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na  5 miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę zamówień o wartości poniżej 500 000zł brutto.

 


7.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.
     
   
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 


 
2) Wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje roboty związane z budową kanalizacji burzowej lub kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości odcinka nie mniejszej niż 650m (średnice powyżej fi 200mm)  i o wartości zadania nie mniejszej niż 500.000 zł brutto. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót mogą być np. referencje, listy rekomendacyjne lub protokoły odbioru robót. Dokumenty referencyjne mają zostać wystawione przez podmioty, dla których je wykonano. Dokumenty te muszą wskazywać w swojej treści:
- przedmiot,
-wartość oraz
-termin realizacji potwierdzanej roboty budowlanej.

 

3) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

(Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dysponował przynajmniej:
- minimum pięcioma pracownikami budowlanymi (instalatorami) posiadającymi umiejętność budowy kanalizacji sanitarnych, 
- minimum trzema operatorami sprzętu budowlanego,
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane branży sanitarnej.
Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganymi przez Zamawiającego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował)

 


4)  Dokument stwierdzający, że ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

(Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, potwierdzonymi "za zgodność z oryginałem". Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane branży sanitarnej).

 


5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca;

 

(Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

1. Koparką podsiębierną - min. 1 szt.
2.  Spycharko-koparką - min. 1 szt.
3.  Zestawem igłofiltrów - min. 1 kpl.
4.  Dźwigiem na podwoziu samochodowym - 1 szt.
5.  Szalunkami do wykonywania wykopów- 1 kpl.
6. Samochodem samowyładowczym- 1 szt. 
Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował).

 

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

 


6) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000zł.
 Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Okres ubezpieczenia w polisie powinien obejmować co najmniej czas obejmujący datę składania ofert).

W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca obowiązany jest ponadto do przedłożenia:

 7)  Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych .


 

8.  Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;


 

Liczba wykonawców - 5

 

9.  Informacja na temat wadium;

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

 

11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
ofert.

 

Oferty można składać do dnia 15.04.2009r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie;

22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

 

12.  Adres strony internetowej, na której jest udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;

 

Zamawiający nie udostępnia SIWZ na stronie internetowej.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

 

Nie dotyczy

 

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

 

Nie dotyczy

 

16.  Informacja o dacie umieszczenia ogłoszenia w BZP.

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 2009.04.06 pod numerem 58785-2009. 

 

                        
 
                                               Burmistrz Krasnobrodu
                                                mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet