Przetarg nieograniczony BUDOWA MOLA SPACEROWEGO NA ZBIORNIKU WODNYM (ZALEW) W KRASNOBRODZIE

                         
                          Krasnobród dnia 2009-03-20           

GK 6214-01/09
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1)Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
www.krasnobrod.pl; um@krasnobrod.pl

2)Określenie trybu zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowa mola spacerowego na zbiorniku wodnym „Zalew" w Krasnobrodzie.
 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

          www.krasnobrod.pl

4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


ZAKRES ROBÓT
- Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych na głębokość do 4m śred. 250mm - 64 szt.
- Wykonanie i montaż ściągów;
-- montaż połączeń odkosów pali M16/380mm - 64 szt., M14/350mm - 128 szt.
-- montaż głowic pali: rura stal śr. 273mm L=150mm, blacha 350x320x6mm - 64 szt.
-- montaż śrub głowicy M16/300 - 96 szt.
- Konstrukcja drewniana z belek z wrębami - odkosy pali 180x120x1278mm - 64 szt. 1,77m3
- Konstrukcja drewniana z belek bez wrębów - dźwigary mola 4700x180x120mm - 64 szt. 6,50 m3
-Konstrukcja drewniana z krawędziaków - legary 140x140mm:78,20mx4szt.+3,50m=316,3mb - 6,20m3
- Wykonanie montaż ściągów śruby mocujące dźwigary M16/220 - 256 szt.
- Ściany i podłogi z bali gr. 75 mm - 312,80 m2
- Konstrukcja drewniana : słupki poręczy 120x120x1650mm - 65 szt. odkosy 1020x100x100 - 68 szt.
- Wykonanie segmentów poręczy z krawędziaków 100x100 L=1650mm - 65 szt. L=1950mm - 2 szt.
- Impregnacja pali 12,40 m3
- Impregnacja dźwigarów, odkosów, legarów, poręczy, słupków i segmentów poręczy 800m2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

6)Termin wykonania zamówienia;

 35 dni od dnia podpisania umowy.

7)Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptuje warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym (spełnia - nie spełnia).


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.
     


   

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 
 
2) Wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

(Wykonawca musi wykazać, że  w okresie ostatnich pięciu lat:
-  wybudował bądź gruntownie przebudował (zmodernizował) przynajmniej jedno molo lub most o konstrukcji drewnianej. Wartość wykazanej roboty musi wynosić nie mniej niż 100 000zł brutto.
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót mogą być np. referencje, listy rekomendacyjne lub protokoły odbioru robót).

3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

(Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dysponował przynajmniej:
-  jednym pracownikiem o specjalności cieśla, stolarz
- czterema  pracownikami o charakterze ogólnobudowlanym
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem konstrukcji budowlanych).

4)  Dokument stwierdzający, że ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

(Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy, wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, potwierdzonymi "za zgodność z oryginałem"). 
      
5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;

Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

1. Samochód ciężarowy samowyładowczy- 1 szt.
2. Samochód ciężarowy przystosowany do transportu dłużycy - 1 szt.
3. Spycharko - koparka - 1 szt.
4. Piła łańcuchowa do drewna  spalinowa - 1 szt.
5. Piła do drewna tarczowa - 1 szt.

(Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia).


W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:


6) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000zł. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie polisy obejmowało cały okres przewidziany przez Zamawiającego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia).

W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca obowiązany jest ponadto do przedłożenia:

 7)  Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych .
 8) Oferty przetargowej (z ceną netto i z podatkiem VAT) wraz
z wypełnionym kosztorysem ofertowym.
 9) Wykazu stawek i narzutów.

Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania wzoru umowy (parafowania wszystkich stron umowy) stanowiącej (załącznik nr 7) do SIWZ .

8) Informacja na temat wadium;

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

10)Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 14.04.2009r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

11)Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.

12)Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie dotyczy

13)Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Nie dotyczy

14)Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Nie dotyczy


15) Informacja o dacie umieszczenia ogłoszenia w BZP.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 2009-03-20 pod numerem 53035 - 2009. 

          BURMISTRZ KRASNOBRODU
          mgr Janusz OŚ

                                    


Goganet