Ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Krasnobród dnia 2009.02.05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1) Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
www.krasnobrod.pl; um@krasnobrod.pl


2) Określenie trybu zamówienia:

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzone jest w trybie Negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z art. 54 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,  poz. 1058).
CPV 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0

4) Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: okres ubezpieczenia (termin obowiązywania umowy generalnej) wynosi od 1 kwietnia 2009 roku do  31 marca 2012 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Złożą w terminie wniosek (według wzoru - załącznik nr 2 )  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami,

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).


8) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.
2) Aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Ministra Finansów zgodnie z zapisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1996r., Nr 11, poz. 62, zm. Dz. U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 88 poz. 554, Nr 107 poz. 685, Nr 121 poz. 769 i 770, Nr 139 poz. 934, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1015, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz.1178, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 43 poz. 483; Nr 48 poz. 552, Nr 70 poz.819; Nr116, poz. 1216, z 2001r. Nr 37 poz. 424, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1084 i Nr 110 poz. 1189, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.   
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia:
5) Dokumentów stwierdzających że osoby które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć dokument potwierdzajmy posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności ubezpieczeniowej wymagane zezwoleniem Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie
z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku.
Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymaga się, aby poświadczenie za zgodność z oryginałem kserokopii zawierało zapis (nie tylko podpis) potwierdzający ten fakt np. „poświadczam za zgodność z oryginałem", „kserokopia - poświadczenie" oraz podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców;
Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w oryginale.

9)Liczba wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
 
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: trzech  wykonawców.
 
10) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena 70 %, warunki ubezpieczenia 30%,
 
12)Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wnioski należy składać na adres: AB BROKER Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Orla 1 B /3,
22-400 Zamość do dnia 16.02.2009 r. godz. 10:00 . Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. Analiza wniosków wraz ze złożonymi oświadczeniami nastąpi w siedzibie AB BROKER Sp. z o.o. w dniu 16.02.2009 o godz.10:30 .


13) Adres strony internetowej, na której jest udostępniana  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 http://www.krasnobrod.pl

14) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
nie dotyczy

15) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
nie dotyczy

16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


17)  Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2009-02-05 pod numerem 34331-2009.


BURMISTRZ KRASNOBRODU
mgr Janusz OŚ

Pliki do pobrania


Goganet