PRZETARG NA USŁUGI GEODEZYJNE 2009-2011

 

                                       Krasnobród 2009-01-28

 

IN  341-01/09

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl

2) Określenie trybu zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie usług geodezyjnych związanych z działalnością Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie na lata 2009 - 2011".

 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,  poz. 1058).

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 1 - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczych wybudowanych urządzeń oraz obiektów drogowych oraz wznowienia zewnętrznych granic działek.


1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczych wybudowanego uzbrojenia podziemnego (woda, kanalizacja, linie kablowe oświetlenia ulicznego, telekomunikacja).
Prognozowany zakres inwentaryzacji powykonawczej wynosi - 6000m
Prognozowany zakres inwentaryzowanych wpustów i studni wynosi - 506 szt.


2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych elementów pasa drogowego.
Prognozowany zakres inwentaryzacji powykonawczej dróg wynosi - 2000m
Prognozowany zakres inwentaryzacji powykonawczej chodników  i ścieżek rowerowych wynosi - 1300m.

3. Wyznaczenie granic pasów drogowych dróg gminnych w oparciu o istniejącą dokumentację geodezyjną zgodnie z prawem własności i ewidencji gruntu.
Prognozowany zakres wyznaczonych punktów bez stabilizacji w terenie wynosi 30 pkt.
Prognozowany zakres wyznaczonych punktów ze stabilizacją w terenie wynosi 20 pkt.

4. Wznowienie zewnętrznych granic działki.
Prognozowana ilość działek przeznaczonych do  wyznaczenia w terenie ze stabilizacją punktów  wynosi - 12 szt.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 2  -  Wykonanie operatów geodezyjnych podziału nieruchomości oraz podziały działek.

5. Wykonanie operatów geodezyjnych podziału nieruchomości niezbędnych do wykupu lub wywłaszczenia gruntu pod nowe drogi lub poszerzenie istniejących dróg.
Prognozowana ilość przeznaczonych do podziału działek wynosi 120 szt.
6.Wykonanie podziału działki na dwie działki.
Prognozowana ilość działek przeznaczonych do podziału na dwie działki wynosi 15 szt.
Prognozowana ilość punktów przeznaczonych do zastabilizowania w terenie wynosi - 90 szt.
7.Wykonanie podziału działki na kilka działek.
Prognozowana ilość działek przeznaczonych do podziału na kilka działek wynosi -10 szt.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 3 - Wykonanie analogowych map do celów projektowych oraz sporządzenie profili skrzyżowań.


8.Wykonanie analogowych map do celów projektowych.
Prognozowany zakres wykonania map analogowych do celów projektowych wynosi -10 hektarów.
Prognozowany zakres wykonania map cyfrowych do celów projektowych wynosi - 60 hektarów.
9.Określenie skrajni pionowych wraz ze sporządzeniem profili skrzyżowań.
Prognozowana ilość sporządzenia profili skrzyżowań wynosi - 20 punktów.
10.Opracowanie map do celów planistycznych.
Prognozowany zakres opracowania map analogowych do celów planistycznych wynosi 50 hektarów.


             Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

6) Termin wykonania zamówienia;

          36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptuje warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu;
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia:
2) Dokumentu stwierdzającego, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający posiadanie uprawnień geodezyjnych. Uprawnieniami geodezyjnymi musi dysponować wskazana przez Wykonawcę w ofercie osoba fizyczna, która uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia. Podstawą prawną upoważniającą Zamawiającego do wymagania uprawnienia jest ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 ze zmianami.).
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale.

8) Informacja na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

10) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty można składać do dnia 2009-02-05 do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

11) Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.

12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Nie dotyczy

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Nie dotyczy

15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 11102-2009 w dniu 28.01.2009r.

 

                                                            BURMISTRZ KRASNOBRODU
                                                                         mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet