Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat działek nr: 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4 oraz części działek nr 1267/7, 1219/28, 1237 o łącznej powierzchni pow. 1.1500 ha (teren wyspy) wraz z obiektami

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat działek nr: 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4 oraz części działek nr 1267/7, 1219/28, 1237 o łącznej powierzchni pow. 1.1500 ha (teren wyspy) wraz z obiektami i urządzeniami zespołu rekreacyjno-basenowego stanowiące własność Gminy Krasnobród, z przeznaczeniem na prowadzenie:

 • obsługi i funkcjonowania zespołu basenowo-rekreacyjnego,
 • działalności gastronomicznej,
 • wypożyczalni gokartów (max 20 sztuk),
 • przystani dla jednostek pływających (max 10 sztuk),
 • atrakcji wodnych dla dzieci,
 • organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych.

 

Czynsz wywoławczy netto – 48.000,00 zł rocznie.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

 

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego do 8 marca 2021 r.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem terenu mogą zapoznać się ze stanem technicznym obiektu w dniu 5 marca 2021 r. w godz. 1000 - 1300.

 

REGULAMIN, TRYB I WARUNKI PRZETARGU

 1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu i jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ustalonego wywoławczego czynszu dzierżawnego.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
 3. W tytule wpłaty wadium należy podać dane uczestnika przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy okres płatności w dniu zapłaty pełnej należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi osobie, która mimo wygrania przetargu, w sposób nieusprawiedliwiony uchyla się od zawarcia umowy.
 6. Postąpienie ustala się w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej czynszu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
 8. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu obowiązane są przed jego rozpoczęciem okazać dowód osobisty, a w przypadku działania jako pełnomocnik przedstawić pełnomocnictwo.
 1. Przewodniczący komisji przetargowej prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanego czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Czynsz dzierżawny za działkę będzie płatny jednorazowo, w terminie do 15 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
 1. Podpisanie umowy pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przetargu.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określa projekt umowy dzierżawy, z którym uczestnicy przetargu mogą zapoznać się przed przetargiem w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

 

Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół z jego przebiegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel. 84 660 76 91.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania


Goganet