2021, Postępowanie znak I.271.1.1.2021 w trybie podstawowym, wariant 1 pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r."

                                                                                                                                                                                                         Krasnobród,dn.11.02.2021 r.                                                                                  

 

Znak sprawy: I.271.1.1.2021

 

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant 1 pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r."

 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP: 9222720550

REGON: 950368701

Poczta elektroniczna [e-mail]:  um@krasnobrod.pl

Strona internetowa zamawiającego [URL]: www.krasnobrod.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.),  Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres usługi wchodzi:

a) odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasnobród,

b) zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków na odpady zbierane w sposób selektywny,

c) odbiórstałych i ciekłych odpadów komunalnych zgromadzonych w prowadzonym przez Gminę Krasnobród Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Łączna szacunkowa ilość odpadów całego zamówienia w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. wynosi 847,47 Mg.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Termin: 2021-02-19 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet