2020, Przetarg nieograniczony nr I.271.30.2020 pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród z podziałem na 2 części”

 

 

I.271.30.2020

Krasnobród, 21.12.2020 r.

 

Przetarg nieograniczony pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród z podziałem  na 2 części”

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel. 84 660 76 91, Fax. 84 660 76 91  wew. 15

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród.

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt nr: RPLU.05.02.00-06-0040/19.

 

IV. Termin i miejsce  składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.01.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul.3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.01.2021 R. DO GODZ. 10.00.

V. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Małgorzata Miecznik-Borkowska-insp. ds. funduszy unijnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Pliki do pobrania


Goganet