2020. Przetarg nieograniczony D.271.8.2020 pn. "Remont ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69"

D.271.8.2020

Krasnobród, dnia 21.12.2020r.

 

 

Przetarg nieograniczony "Remont ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69"

 

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

tel. 84 660 76 91, fax. 84 660 76 91 

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 i Dz.U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z "Remontem ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69". Szczegółowy opis wykonania i zakresu robót zawarty jest w Materiałach do zgłoszenia robót oraz w Szczegółowej specyfikacji technicznej - SST stanowiące załączniki do SIWZ (Materiały do zgłoszenia robót- załącznik nr 9.1 i SST - załącznik nr 9.2), a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonastwach i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny robót.

 

IV. Postępowanie o udzielenie z załącznikami zostało udostępnione:

na stronie internetowej Gminy Krasnobród: www.krasnobrod.pl w zakładce "przetargi", w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 769371-N-2020 z dnia 21.12.2020r.

 

V. Termin i miejsce składani ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.01.2021r. do godz. 10:00.

Oferty w postaci papierowej można przesyłac poczta na adres Zamawiającego lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do dnia 08.01.2021r. do godz. 10:00

VI. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

Małgorzata Miecznik - Borkowska - inspektor ds. funduszy unijnych, faks. 84 660 76 91 wew. 15

Kacper Górnik - referent ds. drogownictwa, faks. 84 660 76 91 wew. 15

 

Pliki do pobrania


Goganet