Zapytanie ofertowe nr I.271.29.2020, Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród”

 

                                                                                                                        Krasnobród,dn.11.12.2020 r.                                                                                  

 

Znak sprawy: I.271.29.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach ROZEZNANIA RYNKU nr I.271.29.2020

na

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

podczas realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. NAZWA ZADANIA:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród”

 

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku. Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2020 do godz. 10:00  osobiście, przesyłką pocztową bądź kurierską na  adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

 

V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

 

Pliki do pobrania


Goganet