2020, Przetarg nieograniczony nr D.271.27.2020 pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ulicy Sanatoryjnej w m. Krasnobród”

I.271.27.2020

 

Krasnobród, 23.11.2020 r.

 

Przetarg nieograniczony „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ulicy Sanatoryjnej  w m. Krasnobród” 

 Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel. 84 660 76 91 lub 84 660 76 92

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

 II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Wymianie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ulicy Sanatoryjnej w m. Krasnobród.
Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w p

Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, składają się: 
Projekt wykonawczy obrazujący zakres robót (Załącznik nr 9 do SIZW) i Przedmiary robót (Załącznik nr 10.1 i Załącznik 10.2 do SIZW). 

IV. Postępowanie o udzielenie z załącznikami zostało udostępnione:
na stronie internetowej Gminy Krasnobród: http://www.krasnobrod.pl w zakładce "Przetargi", w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr 613874-N-2020 z dn.23.11.2020 r.

V. Termin i miejsce  składania ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 08.12.2020 r. do godz. 10:00.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

VI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracowników Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie:
w sprawach formalnych i merytorycznych dot. postepowania o udzielenie zamówienia:
Dorota Sikora, fax 84 660 76 91 wew. 15, e-mail: um@krasnobrod.pl
Małgorzata Miecznik-Borkowska fax 84 660 76 91 wew. 15, e-mail: um@krasnobrod.pl

Pliki do pobrania


Goganet