Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Kołu Gospodyń Wiejskich Krasnobród została udzielona dotacja w wysokości 2 434,22 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej”.

Goganet