Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20.10.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych”, zgłoszonego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród, z siedzibą w Krasnobrodzie, numer w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich 0620040004, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl,
w zakładce „STOWARZYSZENIA”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, w godzinach pracy, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: dsikora@krasnobrod oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród -decyduje data wpływu.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Pliki do pobrania


Goganet