Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20.10.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców Gminy Krasnobród”, zgłoszonego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, z siedzibą w Krasnobrodzie, numer KRS 0000291729, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl, w zakładce „STOWARZYSZENIA”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, w godzinach pracy, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: dsikora@krasnobrod.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród –decyduje data wpływu.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Pliki do pobrania


Goganet