2020, Przetarg nieograniczony nr D.271.6.2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”

D.271.6.2020

Krasnobród, 16.10.2020 r.

 

 

Przetarg nieograniczony  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00”

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel: 84 660 76 91, 84 660 76 92

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 i Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych (w szczególności odszkodowań, kar umownych czy tez wynagrodzenia) w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków na realizację zadania objętego niniejszą SIWZ.

 

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 110875L polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej na ulicy Wiśniowej w Krasnobrodzie  
o długości 195m, położonej na działce nr ewid. 138, 109, 108, 110/1, 1225, od km 0+007,00 do km 0+202,00.

Zamówienie jest realizowane w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020.

 

IV. Postępowanie o udzielenie z załącznikami zostało udostępnione:

na stronie internetowej Gminy Krasnobród: www.krasnobrod.pl w zakładce "przetargi", w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 598506-N-2020 z dn. 16.10.2020 r.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 02.11.2020 r. do godz. 10:00.

Oferty w postaci papierowej można przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród.  

 

VI. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

Małgorzata Miecznik - Borkowska - inspektor ds. funduszy unijnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

Kacper Górnik - referent ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

Pliki do pobrania


Goganet