Ogłoszenie Burmistrza Krasnobrodu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNOBRODU
z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Na podstawie Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 01.12.2011r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Krasnobród.

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

3) Konsultacje odbędą się w okresie od 15 października 2020 r. do 26 października 2020r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4) Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie www.krasnobrod.pl

Wypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,
b) drogą elektroniczną na adres: um@krasnobrod.pl
Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 26 października 2020r. nie będą rozpatrywane.
5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Krasnobród.

W załączeniu:

Projekt Programu
Formularz konsultacji

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania


Goganet