2020, ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.24.2020 pn. „Dostawa oraz montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Majdan Wielki i Hucisko”

Krasnobród, dn. 13.10.2020 r.

I.271.24.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr I.271.24.2020

 

na wykonanie zadania pn. „Dostawa oraz montaż ogrodzenia panelowego
w miejscowości Majdan Wielki i Hucisko”

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. NAZWA ZADANIA:

„Dostawa oraz montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Majdan Wielki i  Hucisko”

 

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres email: dsikora@krasnobrod.pl, pocztą, kurierem, bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020 r. do godz. 09:00.

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91

Piotr Garbula- podinsp. ds. księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91

 

Pliki do pobrania


Goganet