2020, Przetarg nieograniczony D.271.5.2020 pn. "Remont ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 0+396"

D.271.5.2020

Krasnobród, 07.10.2020 r.

 

 

Przetarg nieograniczony "Remont ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 0+396"

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel: 84 660 76 91, 84 660 76 92

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 i Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z "Remontem ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 0+396". Szczegółowy opis wykonania i zakresu robót zawarty jest w materiałach do odbioru robór oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST, stanowiące załączniki do SIWZ  (Materiały do odbioru robót - załącznik nr 9 i SST - załącznik nr 10), a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny robót.

 

IV. Postępowanie o udzielenie z załącznikami zostało udostępnione:

na stronie internetowej Gminy Krasnobród: www.krasnobrod.pl w zakładce "przetargi", w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:592719-N-2020 z dn. 07.10.2020 r.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22.10.2020 r. do godz. 10:00.

Oferty w postaci papierowej można przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród.  

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.10.2020 r. do godz. 10:00.

 

VI. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

Małgorzata Miecznik - Borkowska - inspektor ds. funduszy unijnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

Kacper Górnik - referent ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

Pliki do pobrania


Goganet