2020, Zapytanie ofertowe nr I.271.19.2020 na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingów i chodnika przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie”

Krasnobród, 07.09.2020 r.

 

I.271.19.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.19.2020

na wykonanie zadania pn.

„Budowa parkingów i chodnika przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie”

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów i chodnika przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie polegająca na przebudowie prawostronnego parkingu i chodnika w drodze powiatowej nr 3262L od km 0+083,00 km do km 0+189,00 na działce nr ewid. 634 w obrębie Miasto Krasnobród

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres dsikora@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2020 r.  do godz. 10:00.

 

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

Pliki do pobrania


Goganet