2020, Zapytanie ofertowe nr I.271.17.2020 na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż ławki solarnej”

 

 

Krasnobród, dn. 12.08.2020 r.

FE.042.2.11/2.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.17.2020

na wykonanie zadania pn.

„Dostawa i montaż ławki solarnej”

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.„Dostawa i montaż ławki solarnej”. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu  pt. „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

2.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

39113600-3 Ławki

09332000-5 Instalacje słoneczne

3.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławki solarnej w ilości 1 szt. we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (tj. teren rekreacyjny przy tarasie widokowym w miejscowości Krasnobród).

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres dsikora@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2020 r.  do godz. 10:00.

 

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

 

Pliki do pobrania


Goganet