2020, Zapytanie ofertowe nr D.271.3.2020 pn. „Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego na teren Gminy Krasnobród”

Krasnobród, dn. 31.07.2020 r.

Znak sprawy: D.271.3.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.271.3.2020

na wykonanie zadania
pn. „Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego na teren Gminy Krasnobród”

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. NAZWA ZADANIA:

Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego na teren Gminy Krasnobród.

 

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 288,1086 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres email: kgornik@krasnobrod.pl, pocztą, kurierem, bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2020 r. do godz. 09:00.

 

V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Kacper Górnik– tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

Pliki do pobrania


Goganet