Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 10 lipca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Klub 50 plus”, na realizację zadania publicznego w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny senior- utworzenie klubu turystycznego na walizkach” zgłoszonego w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) przez Stowarzyszenie „Klub 50 plus”, z siedzibą w Krasnobrodzie, numer KRS 0000633367, zamieszcza się ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl, w zakładce „STOWARZYSZENIA”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, w godzinach pracy, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: dsikora@krasnobrod.pl, oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród –decyduje data wpływu.

 

OFERTA

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG


Goganet