2020, Zapytanie o cenę nr I.271.16.2020 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych tj.tablic informacyjnych

 

Krasnobród, dn. 25.06.2020 r.

                                                                                   

Znak sprawy: I.271.16.2020

 

Zapytanie o cenę nr I.271.16.2020

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych tj. tablic informacyjnych

 

Gmina Krasnobród zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych tj. tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.Kody CPV:

22462000-6 Materiały reklamowe

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

3. Zamawiający zleca wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” tj. 3 szt. tablic informacyjnych wraz z metalowymi stelażami.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Prosimy o wysłanie zapytania o cenę do dnia 3 lipca 2020 r. do  godz. 10.00 do Gminy Krasnobród na adres email: dsikora@krasnobrod.pl, złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub przesłania na adres pocztowy: Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

 

Pliki do pobrania


Goganet