Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 25 maja 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez „Uroczy Zakątek” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Majdan Mały i okolic, na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Stworzenie miejsca spotkań integracji społecznej - boisko do siatkówki” zgłoszonego w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) przez „Uroczy Zakątek” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Majdan Mały i okolic, z siedzibą w Majdanie Małym, numer KRS 0000601542, zamieszcza się ofertę:
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl, w zakładce „STOWARZYSZENIA”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, w godzinach pracy,
drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: dsikora@krasnobrod.pl, oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród –decyduje data wpływu.

 
  1. OFERTA
  2. FORMULARZ UWAG

Goganet