Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 kwietnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, 
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”, zgłoszonego w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, z siedzibą w Krasnobrodzie, numer KRS 0000291729, zamieszcza się ofertę:
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
oraz na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl, w zakładce „STOWARZYSZENIA”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie, w godzinach pracy, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: dsikora@krasnobrod.pl, oraz listownie na adres: Urząd Miejski
w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród –decyduje data wpływu.

 

OFERTA

FORMULARZ UWAG 


Goganet