2020, ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach ROZEZNANIA RYNKU nr I.271.10.2020 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”

                                      

Krasnobród, 03.04.2020 r.

I.271.10.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach ROZEZNANIA RYNKU nr I.271.10.2020

na

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

podczas realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”,

w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II. NAZWA ZADANIA:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”.

Zamówienie jest realizowane w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu   Rozwoju Regionalnego,   Europejskiego Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020” w  formie  zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji ww. inwestycji w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się specjalność: elektryczną.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać do dnia 14 kwietnia 2020 do godz. 10:00  drogą elektroniczną na adres dsikora@krasnobrod.pl, przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal lub w formie papierowej złożyć osobiście, przesyłką pocztową bądź kurierską na  adres Zamawiającego.

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

 

Pliki do pobrania


Goganet