2020, Przetarg nieograniczony nr I.271.9.2020 pn."Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały"

I.271.9.2020

 

Krasnobród, 13.03.2020 r.

 

Przetarg nieograniczony „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”   

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel. 84 660 76 91 lub 84 660 76 92

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”. 

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiORB, stanowiących załączniki do SIWZ (STWiORB - załącznik nr 10), a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny robót.

 

IV. Postępowanie o udzielenie  z załącznikami zostało udostępnione:
na stronie internetowej Gminy Krasnobród: http://www.krasnobrod.pl w zakładce "przetargi",w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr 523227-N-2020 z dn.13.03.2020 r.

 

V. Termin i miejsce  składania ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 30.03.2020 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród w pokoju nr 8. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty elektronicznie na adres: um@krasnobrod.pl. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Ofertę w formie elektronicznej można przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferty  oraz oświadczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

VI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

Pliki do pobrania


Goganet