2020, Zapytanie ofertowe nr I.271.5.2020 - Wykonanie studni głębinowej ST.1A z utworów górnokredowych oraz rekonstrukcja lub likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrębie działki nr 20/3 w miejscowości Stara Huta, gm. Krasnobród

 

Krasnobród, 14.02.2020 r.

 

I.271.5.2020

 

I. Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91 wew.15

www.krasnobrod.pl

 

II. Nazwa zadania:

„Wykonanie studni głębinowej ST.1A z utworów górnokredowych oraz rekonstrukcja lub likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrębie działki nr 20/3 w miejscowości Stara Huta, gm. Krasnobród”.

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ze względu na szacowaną wartość zamówienie nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej ST.1A z utworów górnokredowych oraz rekonstrukcja lub likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrębie działki nr 20/3 w miejscowości Stara Huta, gm. Krasnobród poprzez:

a) wykonanie otworu hydrogeologicznego ST.1A zapewniającego dopływ wód do studni głębinowej na potrzeby mieszkańców miejscowości Stara Huta oraz innych przyległych. Następnie ten otwór zostanie przekształcony w studnię podstawową dla ujęcia w Starej Hucie,

b) rekonstrukcję istniejącej studni ST.1 polegającej na wyciągnięciu kolumny rur filtracyjnych, oczyszczeniu studni poprzez przewiercenie i pogłębienie (do ok. 80 m) „bosego” odcinka studni oraz zapuszczenie nowej kolumny rur filtracyjnych. Zrekonstruowana studnia ST.1 będzie później pełnić funkcję studni awaryjnej.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekonstrukcji studni ST.1, zostanie ona zlikwidowana zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania projektem robót geologicznych.

 

V. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres dsikora@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2020 r.  do godz.10:00.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest: Dorota Sikora, tel. 84 660 76 91 wew. 54, e-mail: dsikora@krasnobrod.pl.

Pliki do pobrania


Goganet