Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020

BURMISTRZ   KRASNOBRODU

Działając  na podstawie  art. 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie / tekst jednolity  Dz.U z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm./

ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   na rok 2020

I-  Rodzaj  zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Organizacja  i prowadzenie  zajęć  sportowych oraz  wychowawczych  dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród   promujących  zdrowy styl  i tryb życia  oraz  udział  w zawodach  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego.

II Wysokość   środków  publicznych  przeznaczonych  na realizację  zadania  

                                                             - 36.000zł

III. Zasady  przyznawania  dotacji:

 1. Złożenie ofert przez uprawnione podmioty  tj.

- organizacje pozarządowe,

- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o

   wolontariacie

 1. Złożone oferty zawierają w szczególności:

-  Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-  Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,

-  Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,

-  Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie,

    którego  dotyczy zadanie  publiczne,

-  Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

    wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości  środków finansowych  na

    realizację  danego zadania  pochodzących  z innych źródeł,

-  Deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie  wzorów ofert i ramowych  wzorów umów  dotyczących realizacji  zadań publicznych  oraz  wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2018 roku, poz. 2057/

 1. Terminy i warunki realizacji  zadania.

Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.

Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2020 roku.

 1. Termin składania ofert.

Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ z dopiskiem  Oferta  na konkurs zadania pożytku  publicznego ,, Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród promujących zdrowy styl i tryb  życia oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego”  na adres  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/ w terminie do dnia 20 lutego 2020  roku do  godz. 15.30.

Do  oferty należy dołączyć /wymagane załączniki/:

a/ aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji /odpis musi być zgodny z aktualnym stanem  prawnym  i faktycznym,

b/ statut

Oferty  można składać  bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

 1. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

1.Oferty podlegają  ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2.Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zarządzeniem.
 2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej.

 

Lp.

Kryterium oceny formalnej

Tak/nie

Uwagi

1.

Oferta wpłynęła  w terminie.

Tak/nie

 

2.

Oferent jest podmiotem uprawnionym w świetle art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak/nie

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym  druku.

Tak/nie

 

4.

Zadanie mieści się   w działalności statutowej organizacji

Tak/nie

 

5.

Termin realizacji zadania jest  zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

Tak/nie

 

6.

Wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania, określonej w ogłoszeniu konkursowym.

Tak/nie

 

7.

Zadanie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Tak/nie

 

8.

Oferta i załączniki /kserokopie/ zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.

Tak/nie

 

9.

Oferta zawiera  wymagane załączniki:

1/ Aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji  potwierdzający  status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

2/ Stosowne oświadczenie i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu /jeśli dotyczy/

Tak/nie

 

10.

Załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Tak/nie

 

11.

Oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Tak/nie

 

 

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Maksymalna liczba punktów

1.

Możliwość  realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę, w tym:

Ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

 

Ocenia proponowaną  jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

 

Uwzględnia analizę i ocenę  realizacji zleconych zadań  publicznych w przypadku organizacji pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w  latach poprzednich realizowały  zadania publiczne, biorąc pod uwagę  rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji.

 

Ocenia przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  na realizację zadania publicznego,

 

Uwzględnia planowany przez organizację  pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 

 

 

0-5

 

 

0-5

 

 

 

 

0-5

 

 

 

0-5

 

 

0-5

 

 

 

0-5

 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Krasnobrodu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Decyzja Burmistrza Krasnobrodu o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania.
 3. Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 5. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 6. Burmistrz Krasnobrodu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:
 7. braku ofert,
 8. gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
 9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 Burmistrz Krasnobrodu podejmie decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu ofert.
 10. Warunkiem zawarcia umowy jest podanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 12. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania ze środków budżetu Gminy Krasnobród:

1/ wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie,

2/ transport na zawody,

3/ zakwaterowanie i wyżywienie uczestników,

4/ niezbędne stroje sportowe,

5/ niezbędny sprzęt sportowy,

6/ dyplomy, puchary, medale

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od  ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki konkursu   zostaną  ogłoszone  niezwłocznie  po wyborze  oferty:

- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

- na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie

- na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie

VII. Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.

W 2019  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  36.000 zł

                                    

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Kazimierz Misztal

 

 

Pliki do pobrania


Goganet