2020, Przetarg nieograniczony nr I.271.2.2020 - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor

I.271.2020

Krasnobród, 27.01.2020 r.

 

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, AI. N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.06.04.00-06.0046/18-00.               

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel. 84 660 76 91 lub 84 660 76 92

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, AI. N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki”.                                                        

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ, a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny robót.

 

IV. Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione:
na stronie internetowej Gminy Krasnobród: http://www.krasnobrod.pl,w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 506512-N-2020 z dnia 2020-01-27 r. oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 540023523-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

 

V. Termin i miejsce  składania ofert:

UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: do dnia 13.02.2020 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród w pokoju nr 8. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty elektronicznie na adres: um@krasnobrod.pl. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Ofertę w formie elektronicznej można przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferty  oraz oświadczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


VI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

Pliki do pobrania


Goganet