ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.20.2019 na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę hydroforni w Zielonem”

Krasnobród, dn. 12.12.2019 r.

I.271.20.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.20.2019

na wykonanie zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę hydroforni w Zielonem”

 

I.Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

 

II.Nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę hydroforni w Zielonem”

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ze względu na szacowaną wartość zamówienie nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę hydroforni w Zielonem.

2.Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem. Usługa obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

3.Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, badania i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej.

 

V. Termin realizacji przedmiotu postępowania:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres dsikora@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.  do godz.10:00

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest: Dorota Sikora, tel. 84 660 76 91 wew. 54, e-mail: dsikora@krasnobrod.pl.

 

Pliki do pobrania


Goganet