2019, „Przebudowa drogi gminnej nr 112317L (ul. Królowej Marysieńki) od km 0+003,20 do km 0+230,20 w miejscowości Krasnobród. Przebudowa drogi gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 0+001,75 do km 0+093,80 w miejscowości Krasnobród”

     

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112317L (ul. Królowej Marysieńki) od km 0+003,20 do km 0+230,20 w miejscowości Krasnobród. Przebudowa drogi gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 0+001,75 do km 0+093,80 w miejscowości Krasnobród” dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim nr 577 z dnia 27.05.2019 r. (oraz aneksu nr 1 z dnia 30.08.2019 r.)

Wkład własny Gminy Krasnobród w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania wynosi 240 720,00 zł, natomiast łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania wynosi 481 439,00 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie z kostki brukowej, przebudowę istniejącego odwodnienia powierzchniowego dróg, przebudowę istniejących zjazdów oraz uporządkowanie istniejącej organizacji ruchu. Pracę odebrano dnia 10.10.2019 r.  

 Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLMEX Stanisław Kozłowski z Zamościa.  Funkcję inspektora nadzoru  inwestorskiego nad zadaniem pełniła firma KAWDROG inż. Franciszek Kawalec z Zamościa.

 


Goganet