2019-2021, Projekt pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”

 

 

 


 

W dniu 7 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie  w obecności Burmistrza Krasnobrodu Pana Kazimierza Misztala przy asygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Nowak została podpisana umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród”  z konsorcjum firm: Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior oraz Agbud Łukasz Bucior z Krasnobrodu.  Wartość prac zgodnie z podpisaną  umową wynosi 4 105 674,12 zł brutto. Termin zakończenia prac to październik 2020 r.

Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród zostanie wykonana w oparciu  o technologię reaktorów sekwencyjnych ze stałym zwierciadłem, która pozwala na najwyższą  z możliwych efektywność pracy oraz gwarantuje utrzymanie stałych, optymalnych parametrów technologicznych pracy obiektu.  Drugi etap prac zaplanowany do realizacji przypada na rok 2021 r. i zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która obejmuje budowę kolektora w ul. Tomaszowskiej, budowę kolektora kanalizacji na os. Podklasztor w rejonie ulic: Łąkowa, Al.N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego. Łącznie wybudowane zostanie 5,45 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przyłączami . Dzięki realizacji inwestycji do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie około 380 nowych mieszkańców.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona  środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 4 792 043,44 PLN, wartość dofinansowania ze środków UE to 3 311 574,71 PLN. 

  

 


W dniu 9 sierpnia 2019 r. Burmistrz Krasnobrodu -  Kazimierz Misztal odebrał umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz
z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona  środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 4 792 043,44 PLN, wartość dofinansowania ze środków UE to 3 311 574,71 PLN.  

Projekt obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród w oparciu
o technologię reaktorów sekwencyjnych ze stałym zwierciadłem, która pozwala na najwyższą
z możliwych efektywność pracy oraz gwarantuje utrzymanie stałych, optymalnych parametrów technologicznych pracy obiektu.  Zakłada również rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która obejmuje budowę kolektora w ul. Tomaszowskiej, budowę kolektora kanalizacji na os. Podklasztor w rejonie ulic: Łąkowa, Al.N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego. Łącznie wybudowane zostanie 5,45 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przyłączami . Dzięki realizacji inwestycji do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie około 380 nowych mieszkańców.

Celem nadrzędnym projektu jest polepszenie warunków życia lokalnej społeczności, a także poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Krasnobród poprzez zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, poprawę stanu czystości wód gruntowych i powierzchniowych, zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków.  Realizacja inwestycji przyczyni się również do poprawy stanu czystości wód źródlanych oraz wody w z zalewie miejskim. Wpłynie korzystnie na wizerunek Krasnobrodu jako miejscowości turystycznej i sanatoryjnej.

Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród.  

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania to 31.10.2021 r. 

 

foto: https://kurierlubelski.pl/

Galeria zdjęć


Goganet