Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Kardy Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku o KDR.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832).

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty przez czas nieokreślony, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności natomiast dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta wydawana jest dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Wniosek o wydanie w/w Karty należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie w godz. 7,30-15,30 

Od 01.01.2018r. KDR uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Karta w formie elektronicznej udostępnione są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie o KDR. Aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej (mKDR) daje możliwość łatwego i szybkiego znalezienie najbliższych Partnerów KDR dzięki usłudze geolokalizacji.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o KDR, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek o przyznanie KDR tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

 Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

oraz

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr

znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o KDR w formie elektronicznej.

Wzór wniosku o KDR znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 


Goganet