Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Krasnobrodzie został powołany Zarządzeniem Nr 112/2012 Burmistrza Krasnobrodu z dnia 5 marca 2012 roku. Działalność Zespołu oraz prace grup roboczych obywają się w oparciu o przepisy prawa uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1390), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”, oraz innych przepisów wykonawczych.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu.

 Do zadań zespołu interdyscyplinarnego w szczególności należy:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, do zadań których należy:

 1. opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  - oświaty
  - ochrony zdrowia
  - policji,
 • kuratorzy sądowi
  - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. 22-440  Krasnobród, tel. 84 660 8115

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc charakteryzuje się tym, że:

 • jest intencjonalna - jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary
 • siły są nierówne - w relacji jedna ze stron ma przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.
 • narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.
 • powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

 • przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucenie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wymawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami, stosowanie gróźb, itp.
 • przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, itp.
 • przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 Gdzie szukać pomocy?

 • Numer NUMER ALARMOWY POLICJI- codziennie przez całą dobę telefon stacjonarny 997 z telefonu komórkowego 112
 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 800 12 12 12
 • BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116 111
 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ,,NIEBIESKA LINIA” – 801 12 00 02

 

POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJACYM LUB ZAGROŻONYM PRZEMOCĄ Z TERENU GMINY KRASNOBRÓD UDZIELAJĄ:

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – 0 Kościuszki 6,

22- 440 Krasnobród, czynny od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30, tel. 84 660 81 15,

 • Posterunek Policji w Krasnobrodzie - Kościuszki 4, 22-440 Krasnobród
  czynny każdego dnia, tel. 84 677 17 36
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnobrodzie
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, tel. 84 660 76 91
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie – Zamojska 29, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 687 29 58
 • Centrum Wsparcia Rodzin w Zamościu - Zamojskiego 31, 22-400 Zamość, tel. 790 315 097

Wszystkie placówki służby zdrowia, placówki oświatowe (szkoły)


Goganet