Zapytanie o cenę nr 8/2019/FE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

 

 Krasnobród, 31.10.2019 r.

 

Zapytanie o cenę nr 8/2019/FE

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

 

 

Gmina Krasnobród zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych według następujących wytycznych:

 

I. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektów:

- „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród” współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.04.01.00-06-0127/16-00.

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona  środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie nr: RPLU.06.04.00-06.0046/18-00.

2. Kody CPV:

22462000-6 Materiały reklamowe

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

 

3. Zamawiający zleca wykonanie i dostawę materiałów podziałem na 2 części, jak poniżej:

Część I. zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród”:

a) wykonanie, dostawę i montaż – tablicy informacyjnej – 1szt.

b) naklejki z logotypami - 500 szt.

 

Część II. zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”:

a) wykonanie, dostawę i montaż – tablicy informacyjnej – 2 szt.

 

II. Termin wykonania zamówienia: do 29 listopada 2019 r.

 

III. Prosimy o wysłanie zapytania o cenę  do dnia 8 listopada 2019 r. do Gminy Krasnobród na adres email: mmiecznik@krasnobrod.pl, lub na adres pocztowy Gmina Krasnobród, 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród.

 

IV. W przypadku pytań dotyczących rozeznania cenowego, uprzejmie proszę o kontakt z Małgorzatą Miecznik-Borkowską adres e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl, nr telefonu: 84 6607691 wew. 54.

 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet