Zapytanie ofertowe nr 7/2019/FE na pełnienie funkcji menagera projektu pn."Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie"

 

Krasnobród, 30.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/FE

na pełnienie funkcji menagera projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl

 

II. NAZWA ZADANIA:

Pełnienie funkcji menagera projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona  środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.06.04.00-06.0046/18-00.

 

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienie nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa – pełnienie funkcji menagera projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” realizowanego przez Gminę Krasnobród w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona  środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja umowy nastąpi w okresie od dnia jej podpisania do rozliczenia projektu
i przedstawienia ostatniego wniosku o płatność, przez co należy rozumieć dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego. Potwierdzeniem realizacji terminu będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zakończenie finansowe realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 30.11.2021 r. Rozliczenie projektu. Przedstawienie ostatniego wniosku o płatność: 31.12.2021 r.

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12.2021 roku.

 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres: mmiecznik@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2019 r.  do godz.10:00.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia są: Małgorzata Miecznik-Borkowska, tel. 84 660 76 91 wew. 54, e-mail: mmiecznik@krasnobrod.pl.

 

Pliki do pobrania


Goganet