Ogłoszenie Burmistrza Krasnobrodu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KRASNOBRODU

z dnia 9 października 2019 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia  programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Na podstawie Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 01.12.2011r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Krasnobród.

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

3) Konsultacje odbędą się w okresie od 9 października 2019 r. do 18 października 2019r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4) Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie www.krasnobrod.pl  

Wypełniony formularz można przekazać:

  1. a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,
  2. b) drogą elektroniczną na adres: um@krasnobrod.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 18 października2019r.  r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Krasnobród.

W załączeniu:

  1. Projekt Programu
  2. Formularz konsultacji

 

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Kazimierz Misztal                                                 

Pliki do pobrania


Goganet