Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 17 paźziernika 2019 r. do Urzędu miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”,  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych na terenie gminy Krasnobród”, zgłoszonego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”, z siedzibą w Krasnobordzie, numer KRS 0000291729, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobordzie oraz na stronie internetowej http://www.krasnobrod.pl, w zakładce „STOWARZYSZENIA”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobordzie, w godzinach pracy, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: mbrodziak@krasnobrod.pl, oraz listownie na adres: Urząd Miesjski w Krasnobordzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród –decyduje data wpływu.

 

FORMULARZ UWAG

OFERTA 


Goganet