ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.17.2019 -Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Hutkowie i Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I

 

Krasnobród, dn. 28.10.2019 r.

I.271.17.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie zadania pn.

„Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Hutkowie i Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”

 

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr I.271.17.2019 z dnia 08.10.2019 r.

 

I. W określonym terminie zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1- Twój Dom Bubiłek i Wspólnicy Sp. z o.o., Niedzieliska 66, 22-460 Szczebrzeszyn,

Oferta nr 2 - Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło” ,ul. Rynek 12, 22-440 Krasnobród

Oferta nr 3 - Usługi Tynkarskie Franciszek Kamieniec, ul. Zamojska 147a, 23 – 400 Biłgoraj

 

II.Zestawienie cenowe ofert w poszczególnych częściach:

CZĘŚĆ I - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”

Nr oferty i nazwa Oferenta

Cena brutto

(uwzględniająca VAT)

Punkty

Oferta nr 1

Twój Dom Bubiłek i Wspólnicy Sp. z o.o.

22 145,55

74,98

Oferta nr 2

Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło”

16 605,00

100,00

Oferta nr 3

Usługi Tynkarskie Franciszek Kamieniec

25 020,14

66,37

 

 

CZĘŚĆ II - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”

Nr oferty i nazwa Oferenta

Cena brutto

(uwzględniająca VAT)

Punkty

Oferta nr 1

Twój Dom Bubiłek i Wspólnicy Sp. z o.o.

17 643,53

56,65

Oferta nr 2

Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło”

9 994,86

100,00

Oferta nr 3

Usługi Tynkarskie Franciszek Kamieniec

20 175,04

49,54

 

III.Wybrano ofertę następującego Wykonawcy w poszczególnych częściach:

CZĘŚĆ I - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I” - Oferta nr 2 Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło”

Część II zamówienia - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”- Oferta nr 2 Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło”

 

IV.Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym nr nr I.271.17.2019, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, ofert spełniających wymagania formalne. Odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru  jakim jest Cena - 100 %.

 

V.Podstawa prawna zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego:

Podstawą udzielenia zamówienia jest Tryb uproszczony - rozpoznanie rynku. Wartość szacunkowa zamówienia zawiera się pomiędzy  20 000 zł netto, a 50 000 zł netto włącznie.

 

 

 


Krasnobród, dn. 08.10.2019 r.

I.271.17.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.17.2019

na wykonanie zadania pn.

„Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Hutkowie i Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”

 

I. Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

II. Nazwa zadania:

„Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej w Hutkowie i Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienie nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

2. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hutków oraz Majdan Wielki wraz z robotami towarzyszącymi.

 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

Część I zamówienia – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”, której zakres robót obejmuje:

1) docieplenie dwóch ścian zewnętrznych (elewacja północna i wschodnia) wraz z robotami towarzyszącymi,

2) demontaż punktów oświetleniowych, gniazd, tablic informacyjnych itp. znajdujących się na budynku,

3) ocieplenie ściany nadziemia wełną skalną gr. 5cm, ościeży wełną skalną gr. 2cm,

4) wykonanie na ścianach tynków mineralnych oraz mozaikowego na cokole,

5) ponowny montaż rur spadowych, zdemontowanych wcześniej punktów, gniazd i tablic oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich - parapety, obróbek cokołu.

 

Część II zamówienia - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi – Etap I”, której zakres robót obejmuje:

1)  roboty budowlane przy elewacji południowej (frontowej) budynku,

2) częściowy demontaż instalacji odgromowej, obróbek blacharskich (parapetów), punktów oświetleniowych, gniazd, tablic informacyjnych itp. znajdujących się na tej elewacji budynku,

3) ocieplenie ściany nadziemia styropianem gr. 10cm, ościeży styropianem gr. 2cm, cokołu styropianem gr. 5cm.

4) nie przewidziano na tym etapie realizacji wykonania tynków na ścianach oraz mozaikowego na cokole, a jedynie wykonanie warstwy podkładowej.

5) ponowny montaż instalacji odgromowej, wcześniej zdemontowanych elementów na elewacji, rur spadowych oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich - parapety. 

 

3.Szczegółowy zakres prac obejmuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4.Tereny wykonywanych robót muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych.

5. Prace należy prowadzić tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz zgodnie z przepisami BHP.

 

V. Termin realizacji przedmiotu umowy:

Termin wykonania CZĘŚCI I  i  CZĘŚCI II: do dnia 16 grudnia 2019r.

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  1. Ofertę należy przesłać pocztą, elektronicznie na adres um@krasnobrod.pl, kurierem,  bądź  dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2019 r.  do godz.10:00.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Pliki do pobrania


Goganet