Przetarg nieograniczony - Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród

Krasnobród, 30.09.2019 r.

I.271.15.2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W oparciu o art. 92 ust.  1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.06.04.00-06.0046/18-00.

 

I. Zamawiający

Gmina Krasnobród

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel. 84 660 76 91 lub 84 660 76 92

E-mail: um@krasnobrod.pl

NIP 922 272 05 50, REGON 950368701

 

II.Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie nr 594152-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

III. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru

OFERTA nr 1

Konsorcjum:

1.Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior

ul.Liliowa 13

22-440 Krasnobród

2.Agbud Łukasz Bucior

ul.Liliowa 13

22-440 Krasnobród

e-mail: lukib3@o2.pl

 

Cena ryczałtowa brutto – 4 105 674,12 zł

Cena ryczałtowa netto – 3 337 946,44 zł

Podatek od towarów i usług VAT: 767 727, 68 zł

 

Oferta nr 1 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Oferta  zdobyła  100 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Cena najkorzystniejszej oferty  nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

IV. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

OFERTA nr 1

Konsorcjum:

1.Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior

ul.Liliowa 13

22-440 Krasnobród

 

2.Agbud Łukasz Bucior

ul.Liliowa 13

22-440 Krasnobród

e-mail: lukib3@o2.pl

 

Liczba zdobytych punktów w kryterium CENA: 60 pkt.

Liczba zdobytych punktów w kryterium OKRES GWARANCJI: 40 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA UZYSKANA PRZEZ OFERTĘ NR 1: 100 pkt.

 

OFERTA nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul.Nowa 30 J

37-400 Nisko

e-mail: u.kutyla@primbud.com.pl

 

Liczba zdobytych punktów w kryterium CENA: 54,24 pkt.

Liczba zdobytych punktów w kryterium OKRES GWARANCJI: 40 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA UZYSKANA PRZEZ OFERTĘ NR 2: 94,24 pkt.

 

OFERTA nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Montażowe MONTECH Sp. z o.o.

Łuszczów Drugi 108

20-258 Lublin

e-mail: montech@autograf.pl

 

Liczba zdobytych punktów w kryterium CENA: 54,93 pkt.

Liczba zdobytych punktów w kryterium OKRES GWARANCJI: 40 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA UZYSKANA PRZEZ OFERTĘ NR 3: 94,93 pkt.

 

OFERTA nr 4

Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra

ul.Wyszyńskiego 55/19

22-400 Zamość

e-mail: zrbkustra@o2.pl

 

Liczba zdobytych punktów w kryterium CENA: 58,96 pkt.

Liczba zdobytych punktów w kryterium OKRES GWARANCJI: 40 pkt.

ŁĄCZNA PUNKTACJA UZYSKANA PRZEZ OFERTĘ NR 4: 98,96 pkt.

 


 

Krasnobród, 23.09.2019 r.

 

 

Znak sprawy: I.271.15.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

1.Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród

2.Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie nr 594152-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona w wysokości: 3 263 061,40 zł.

4.Firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie tj. do dnia 23 września 2019 r. do godz.10.00:

 

OFERTA nr 1

Konsorcjum:

1.Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior

ul. Liliowa 13

22-440 Krasnobród

 

2.Agbud Łukasz Bucior

ul. Liliowa 13

22-440 Krasnobród

e-mail: lukib3@o2.pl

 

OFERTA nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30 J

37-400 Nisko

e-mail: u.kutyla@primbud.com.pl

 

OFERTA nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Montażowe MONTECH Sp. z o.o.

Łuszczów Drugi 108

20-258 Lublin

e-mail: montech@autograf.pl

 

OFERTA nr 4

Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra

ul. Wyszyńskiego 55/19

22-400 Zamość

e-mail: zrbkustra@o2.pl

 

5.Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

 

OFERTA nr 1

Konsorcjum:

1.Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior

ul.Liliowa 13

22-440 Krasnobród

2.Agbud Łukasz Bucior

ul.Liliowa 13

22-440 Krasnobród

e-mail: lukib3@o2.pl

 

Cena ryczałtowa brutto – 4 105 674,12 zł

Okres gwarancji – 60 m-cy

Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami umowy

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy

 

OFERTA nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul.Nowa 30 J

37-400 Nisko

e-mail: u.kutyla@primbud.com.pl

 

Cena ryczałtowa brutto – 4 541 779,96 zł

Okres gwarancji – 60 m-cy

Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami umowy

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy

 

OFERTA nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Montażowe MONTECH Sp. z o.o.

Łuszczów Drugi 108

20-258 Lublin

e-mail: montech@autograf.pl

 

Cena ryczałtowa brutto – 4 484 940,12 zł

Okres gwarancji – 60 m-cy

Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami umowy

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy

 

OFERTA nr 4

Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra

ul.Wyszyńskiego 55/19

22-400 Zamość

e-mail: zrbkustra@o2.pl

 

Cena ryczałtowa brutto – 4 178 310,00 zł

Okres gwarancji – 60 m-cy

Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami umowy

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni o dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 6 do SIWZ).

 

 


Znak sprawy: I.271.15.20191.Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Tel. 84 660 76 91 lub 84 660 76 92

E-mail: um@krasnobrod.pl

  

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Przebudową oczyszczalni dla aglomeracji Krasnobród”. 

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych, projektach wykonawczych  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiORB, stanowiących załączniki do SIWZ, a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny robót.

 

4.Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione:
na stronie internetowej Gminy Krasnobród: http://www.krasnobrod.pl,w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 594152-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.
 

5. Termin i miejsce  składania ofert: do dnia 23.09.2019 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród, pokoju nr 8. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty elektronicznie na adres: um@krasnobrod.pl. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Ofertę w formie elektronicznej można przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferty  oraz oświadczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel. 84 660 76 91 wew. 54

 

Pliki do pobrania


Goganet