ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”.

 Krasnobród, dn. 11.09.2019 r.

 

Znak sprawy: I.271.13.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

 

podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej  w Krasnobrodzie”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

 

Ofertę o najniższej cenie dla Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożył wykonawca:

ZDI Spółka z o.o.
adres: ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość
NIP: 9221002143 REGON: 950188927
data wpływu oferty: 05.09.2019 r.
cena ryczałtowa oferty brutto: 71 340,00 zł

Wyżej wymieniona oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym nr I.271.13.2019 , tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny ofert spełniających wymagania formalne. Odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru jakim jest Cena -100 %.

Cena oferty nie przekracza kwoty jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krasnobród, dn. 05.09.2019 r.

 

Znak sprawy: I.271.13.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Nazwa zadania:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej 
w Krasnobrodzie”.

 

  1. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

1) Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

 

2) Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 1203283 z dnia 28.08.2019 r.

 

3) Firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie tj. do dnia 05.09.2019r.
do godz. 10.00:

 

OFERTA NR 1

ZDI Spółka z.o.o.

  1. Jana Kiepury 6, 22-440 Zamość

Cena ryczałtowa oferty nr 1 brutto wynosi: 71 340,00 zł

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona
    w wysokości: 49 200,00 zł brutto.

 

  1. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2021 r.

 

  1. Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: I.271.13.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr I.271.13.2019

na

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz
z budową kanalizacji sanitarnej  w Krasnobrodzie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

           

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-05-50, REGON  950 368 701

tel.: 84 660 76 91, fax: 84 660 76 91

e-mail: um@krasnobrod.pl

 

 2.NAZWA ZADANIA:

 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w Krasnobrodzie”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona  środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.06.04.00-06.0046/18-00.

 

3. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU – tryb udzielenia zamówienia.

1.Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

2.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p.

 

3.Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uuzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

 

4.Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione:
na stronie internetowej Gminy Krasnobród: http://www.krasnobrod.pl,w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203283 i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców.

 

5. Termin składania ofert do dnia 05-09-2019

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty w formie pisemnej należy przesłać do dnia 5 września 2019 r. do godz. 10:00 na adres: 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród

lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie pod adresem:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada Wykonawca.
 
6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Sikora– podinsp. ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, tel.  84 660 76 91 wew. 54

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.13.2019.

Pliki do pobrania


Goganet