ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Krasnobrodzie.

Krasnobród dnia 2019.07.19

I 271.11.2019


                                            OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j. z późn. zm.).

 W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 poz. 2077 tekst jedn.    z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Krasnobrodzie.


  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród
Adres: ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobród
telefon: 084  6607691  faks: 084  6607692
e-mail: um@krasnobrod.pl

  1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Krasnobrodzie.

Odcinek drogi gminnej na ul. Szkolnej podlegający naprawie zlokalizowany jest od strony        ul. 3-go Maja i przechodzi częściowo przez działki 882/2 oraz 885/4. Szerokość drogi wynosi 5,00m, a długość 80,00m. Przy końcowej części ulicy znajduje się poszerzenie o powierzchni ok. 190,00m2. Remont należy wykonać w następującej technologii:

1) Wykonanie koryta na głębokości 40cm.

2) Wykonanie warstwy z piasku o grubości 20cm wraz z zagęszczeniem.

3) Wykonanie warstwy z gruzu betonowego lub tłucznia 10cm wraz z zagęszczeniem

4) Wykonanie cienkiej warstwy wyrównującej z piasku wraz z zagęszczeniem.

5) Ułożenie geowłókniny filtracyjnej.

6) Ułożenie geokraty komórkowej o wysokości 10cm wraz z wypełnieniem kruszywem o uziarnieniu umożliwiającym sprawne wchłanianie wody opadowej.

 

Prace należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu terminu  z mieszkańcami i przedsiębiorcami ul Szkolnej (najlepiej w dniach wolnych od pracy).

 

  1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  (KODY  CPV):

452 33100 – 0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Termin wykonania zamówienia.

trzy tygodnie od daty podpisania umowy

  1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

26  lipca 2019 do godziny 10:00

  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie pisemnej należy przesłać do dnia 26 lipca 2019r. do godz. 10:00 na adres: 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Ul. 3 Maja 36
22-240 Krasnobród

lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie pod adresem:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Ul. 3 Maja 36
22-240 Krasnobród

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Sylwester LIZUT – Inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Tel. 084 660761.

 

                                                  Burmistrz Krasnobrodu

                                                  Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet