ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Krasnobród

 

Nr referencyjny I 271.10.2019

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE Z ZASTOSOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOSCI W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krasnobród.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer konkursu: RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16

Nr Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjnosci  1193347 z dnia 15.07.2019r. 

 Ogłoszenie wraz z niezbędnymi załacznikami Wykonawcy mogą pobrać klikając  TUTAJ

 


Goganet